Skip to main content

Author: cardet-wpadmin

Απλές Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Περιγραφή

Το εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ ως Πολυεπιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για Διαχειριστές Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Θεμάτων και κτιρίων για να ενισχύσουν την κατάρτιση τους και να αναπτύξουν την ικανότητα τους στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής στον εργασιακό τους χώρο. Προσφέρει ολοκληρωμένη και πρακτική εκπαίδευση σχετικά με την επίδραση των κτιρίων και των πόλεων στο περιβάλλον, παρέχοντας στους/ις συμμετέχοντες/ούσες τις αναγκαίες γνώσεις για να λειτουργήσουν ως περιβαλλοντικοί εκπρόσωποι και να προωθήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση στον οργανισμό τους. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αποτελεσματικές περιβαλλοντικές πολιτικές για:

 • Τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης.
 • Την επίγνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ενέργειες και δραστηριότητες του οργανισμού.
 • Την καταγραφή και μείωση του ενεργειακού κόστους και του ανθρακικού αποτυπώματος από την λειτουργία του οργανισμού τους.
 • Την ανεύρεση εφικτών βελτιώσεων βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
 • Διαμόρφωση θετικής εικόνας από τους πελάτες και της ευρύτερης κοινωνίας για ένα οργανισμό που σέβεται το περιβάλλον και μειώνει το ανθρακικό του αποτύπωμα.
 • Το αίσθημα ικανοποίησης ανάμεσα στους χρήστες των χώρων όταν ο οργανισμός διασφαλίζει την υγεία, ασφάλεια και ευεξία στους χώρους εργασίας.

Το πρόγραμμα θα καλύψει τα ακόλουθα

 • Κατανάλωση Ενέργειας: Θα διερευνήσουμε πώς η ενέργεια καταναλώνεται από διαφορετικές πηγές και σε διάφορους τομείς όπως είναι τα κτίρια, οι μεταφορές και εργασίες. Θα αναλύσουμε επίσης πώς αυτές οι καταναλώσεις επηρεάζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και τις συνέπειες τους στην βιωσιμότητα.
 • Καλές Πρακτικές και Παραδείγματα: Θα παρουσιάσουμε πρακτικές και αποτελεσματικές εφαρμογές οικολογικών και βιοκλιματικών σχεδιασμών σε πόλεις, κοινότητες και κτήρια. Θα εξετάσουμε ακόμη βιώσιμες μεθόδους που εφαρμόζονται στους εργασιακούς χώρους και πως αυτές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην ενίσχυση της οικολογικής ισορροπίας.
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση Πράσινης Πολιτικής: Θα αναλύσουμε το πώς η ανάπτυξη και η εφαρμογή οικολογικών πολιτικών μπορούν να ενισχύσουν τις δράσεις των επιχειρήσεων προς τη βιωσιμότητα. Επιπρόσθετα, θα επικεντρωθούμε στα βήματα διαμόρφωσης στρατηγικών που προωθούν την περιβαλλοντική διαχείριση ως βασικό στόχο, προάγοντας τη συνεχή μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
 • Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος: Θα αναδείξουμε το ρόλο των Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος, τα οποία παρέχουν μια δομημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παρακολούθηση και ενίσχυση της οικολογικής αποδοτικότητας των οργανισμών
 • Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη κουλτούρας: Θα πάμε πέραν της κατανόησης και εφαρμογής των περιβαλλοντικών πολιτικών και συστημάτων διαχείρισης όπως το ISO 14001, καλύπτοντας τους τρόπους ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιάσουμε τους τρόπους ανάπτυξης μιας ισχυρής περιβαλλοντικής κουλτούρας εντός των οργανισμών, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών που προσφέρουν σημαντικά οφέλη χωρίς χρηματική επιβάρυνση.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

Το πρόγραμμα κατάρτισης αυτό απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Συμπεριλαμβάνει επαγγέλματαόπως, διαχειριστές κτιρίων, τεχνικούς και μηχανολόγους συντηρητές, υπεύθυνους ασφάλειας και υγείας, διαχειριστές προτύπων εταιρειών, όπως ISO 14001, EMAS. Επίσης, οι θεματικές που θα καλυφθούν θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες σε πολεοδόμους, αρχιτέκτονες, συμβούλους περιβάλλοντος και βιωσιμότητας και δημοτικούς λειτουργούς.
Για ανέργους αποφοίτους περιβαλλοντικών σπουδών και σπουδών στην Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Διαχειριστές Προτύπων
 • Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς και Δημοτικούς Λειτουργούς
 • Ενεργειακούς Συμβούλους και Επιθεωρητές

Εκπαιδευτές

Μάριος Δημοσθένους
Περιβαλλοντικός Σύμβουλος, CARDET

Στοιχεία Εκπαιδευτή

Χρύσανθος Μαρούχος
Σύμβουλος Ενέργειας & Περιβάλλοντος
Ενεργειακός Ελεγκτής/Διευθυντής Εταιρείας VCC

Στοιχεία Εκπαιδευτή

Περίληψη

Ιδρυματικό Μέρος

Ελληνική γλώσσα

Δια ζώσης

18 και 25 Ιουνίου, 2024

9:00 – 16:45

7 ώρες

Κόστος

Τιμή για Δικαιούχους ΑνΑΔ

Τιμή: €250
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €140
Καθαρό κόστος συμμετοχής: €110


Τιμή για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

Τιμή: €250

Διεξαγωγή

Θεματολογία Iδρυματικού μέρους

 • Θεωρία Ενεργειακής Κατανάλωσης
 • Θεωρία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ανθρακικό Αποτύπωμα
 • Επίδραση των κτιρίων στο περιβάλλον των πόλεων
 • Πράσινα κτίρια
 • Αέρια θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικοί ρύποι

Στοιχεία Εκπαιδευτή – Μάριος Δημοσθένους

Μάριος Δημοσθένους είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) στην Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση και και μεταπτυ χιακού (MSc/MPhil) στις Επιστήμες Περιβάλλοντος με ειδίκευση στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες. Έχει εκπαιδευτική  εμπειρία στην παρουσίαση θεμάτων στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και στην Ποιότητα Αέρα σε επαγγελματίες που  εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 005301). Έχει εργαστεί ως  Σύμβουλος Περιβάλλοντος σε ιδιωτικές εταιρείες και ως Σύμβουλος Βιωσιμότητας στον Τουρισμό και στις Τοπικές  Αρχές. Προωθεί την ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης μέσω του μοντέλου της Αειφόρου Ανάπτυξης με έμφαση την  Περιβαλλοντική πολιτική ως την λύση για μια πληθώρα προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οργανισμοί και κοινωνία.

Στοιχεία Εκπαιδευτή – Χρύσανθος Μαρούχος

Ο Χρύσανθος Μαρούχος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός μεταπτυχιακού επιπέδου, από το Αριστο τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το  Cyprus International Institute of Management (CIIM), όπως και μεταπτυχιακό τίτλο στις Ενεργειακές Τεχνολογίες  και Αειφόρο Σχεδιασμό (Master of Engineering) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι πιστοποιημένος Ειδικευμένος  Εμπειρογνώμονας και αδειούχος Ενεργειακός Ελεγκτής από το Υπουργείο Ενέργειας για κτίρια, βιομηχανικές διερ γασίες και οχήματα, όπως επίσης και Σύμβουλος για την πιστοποίηση συστημάτων με βάση τα πρότυπα ISO 50001  (Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης) και ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Κατέχει μακροετή, έραν  των δεκατριών χρόνων, εμπειρία ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής  απόδοσης και εκτέλεσης ενεργειακών ελέγχων κτιρίων, διεργασιών και οχημάτων, μελετών Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας (ΑΠΕ), μελετών και ελέγχων περιβαλλοντικής διαχείρισης και μελετών απογραφής και μείωσης εκπομπών  αερίων του θερμοκηπίου (ανθρακικό αποτύπωμα). Είναι ιδρυτής και κατέχει την θέση του Διευθυντή στην εταιρεία  CM Value Creation Consulting Ltd (VCC) από το 2010, ενώ έχει συμμετάσχει σαν Μελετητής, Σύμβουλος και Επικε φαλής Ενεργειακός Ελεγκτής σε μεγάλο αριθμό Έργων ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης σε Κύπρο και  Ελλάδα. Ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης από την ΑΝΑΔ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου  Δυναμικού) έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό επιδοτούμενων από την ΑΝΑΔ σεμιναρίων, στα θέματα ενεργειακής.  Ο κ. Μαρούχος είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Cyprus College στην Λευκωσία και Μέλος του Γενικού Συμβου λίου του ΕΤΕΚ από τον Νοέμβριο του 2023. Ο κ. Μαρούχος έχει επίσης εκτενή αρθρογραφία σε Κύπρο και Ελλάδα  για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και μείωσης των εκπομπών θερμοκηπιακών  αερίων, ενώ σημαντικός αριθμός από έργα που έχει αναλάβει σαν επικεφαλής Σύμβουλος και Μελετητής έχουν  λάβει κρατική χορηγία.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες & διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+357) 22 080982 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο training@cardet.org

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης

Continue reading

Corporate Wellbeing Strategy: Από συστημικές στρατηγικές σε αποτελεσματικά ολιστικά πλάνα δράσης

Περιγραφή

Το 100% επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης “Corporate Wellbeing Strategy“, παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και πρακτική καθοδήγηση σε Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντικά Στελέχη για τη διαμόρφωση κουλτούρας ευημερίας στους Οργανισμούς τους. Οι συμμετέχοντες/ούσες θα λάβουν πολύπλευρη στήριξη μέσω εργαστηρίων και εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής για να είναι σε θέση να αναλάβουν στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο στη δημιουργία ασφαλών και παραγωγικών χώρων εργασίας.

Αξιοποιώντας καλές πρακτικές εκπαίδευσης, τη μελέτη περιπτώσεων και ομαδικές συζητήσεις , το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετέχοντων/ούσων προωθώντας παράλληλα την ανταλλαγή εμπειριών και την αμοιβαία μάθηση.

Θα παρουσιαστούν επίσης τρία τεκμηριωμένα μοντέλα για την ευημερία εντός των οργανισμών:

 • το “SA Surgeon General’s Framework”, 
 • το Thrive at Work Assessment Tool και 
 • το Workplace Wellbeing Perma, τα οποία ενισχύουν την εργασιακή ευημερία.

   Οι θεματικές και οι στρατηγικές που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, όπου η επένδυση στην Εταιρική Ευημερία έχει καταστεί βασική ανάγκη για τους οργανισμούς. Η ευζωία στον χώρο εργασίας βελτιώνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων και συμβάλλει στη βιωσιμότητα των οργανισμών, ενώ διασφαλίζει την προσέλκυση και διατήρηση του ταλαντούχου προσωπικού.

   Στόχοι

   Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

   1. Ορίζουν την έννοια της Εργασιακής Ευημερίας
   2. Πείθουν για τα οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση στην εργασιακή ευημερία τόσο για τους/ις εργαζόμενους/ες όσο και για τον οργανισμό
   3. Εφαρμόζουν Ολιστικά μοντέλα ευημερίας (ψυχολογική, κοινωνική, οικονομική, ψηφιακή,  σωματική ευημερία)
   4. Εντοπίζουν τα κατάλληλα εργαλεία για διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων τους
   5. Αναπτύσσουν αποτελεσματικές επικοινωνιακές στρατηγικές που συμβάλλουν στη δέσμευση της Ηγεσίας και των εργαζομένων στα προγράμματα ευημερίας 
   6. Εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται για δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων ευημερίας από την αρχή μέχρι το τέλος
   7. Διαχειρίζονται πιθανά εμπόδια και αμφισβητήσεις στην επίτευξη της εργασιακής ευημερίας
   8. Εμπνευστούν μέσα από ιδέες και παραδείγματα που εφαρμόζουν Οργανισμοί με Θετική Οργανωσιακή Κουλτούρα, οι οποίοι ηγούνται αυτής της νέας τάσης
   9. Επιλέγουν ή προσαρμόσουν τις δράσεις τους σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού τους
   10. Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μετρήσιμους δείκτες απόδοσης των σχετικών δράσεων και να παρακολουθούν την πρόοδο και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων ευημερίας
   11. Συνεργάζονται με συμπεριληπτική προσέγγιση, εκτιμώντας τις ανάγκες και τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων 
   12. Παρακινούν τόσο τη Διεύθυνση όσο και το προσωπικό να εμπλέκεται και να συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που αφορούν την εργασιακή ευημερία
   13. Αναπτύσσουν νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης, προσαρμόζοντας τις στρατηγικές, για βιωσιμότητα των προγραμμάτων ευημερίας.

   Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

   Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

   • Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού
   • Διευθυντές/τριες 
   • Ιδιοκτήτες/τριες Εταιρειών
   • Γενικούς Διευθυντές/τριες 

    Εκπαιδεύτρια

    Βίκυ Χαραλάμπους
    MSc/PhD in
    Organizational Psychology Chief Happiness Officer,
    CARDET

    Στοιχεία Εκπαιδεύτριας

    Περίληψη

    Ιδρυματικό Μέρος

    Ελληνική γλώσσα

    Δια ζώσης

    4, 9 και 11 Απριλίου 2024

    9:30 – 17:30

    21 ώρες


    Ενδοεπιχειρησιακό μέρος

    Ελληνική γλώσσα

    Δια ζώσης

    15 Απριλίου μέχρι 14 Αυγούστου 2024

    Σε συνεννόηση με την Εταιρεία

    4 ώρες ανά οργανισμό

    Κόστος

    ΔΩΡΕΑΝ

    Τιμή: €2,500
    Επιχορήγηση ΑνΑΔ:  Χρηματοδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανά επιχείρηση

    Διεξαγωγή

    • Γενικό/Ιδρυματικό Μέρος

     Κατά τη διάρκεια του ιδρυματικού μέρους του προγράμματος θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

     • Οι θεματικές και οι στρατηγικές που παρουσιάζονται ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.
     • Η επένδυση στην εταιρική ευημερία έχει καταστεί βασική ανάγκη για τους οργανισμούς.
     • Επιστημονικά αποδεικνύεται ότι η ευζωία στον χώρο εργασίας:
      • Βελτιώνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων.
      • Συμβάλλει καταλυτικά στη βιωσιμότητα των οργανισμών.
    • Ενδοεπιχειρησιακό Μέρος

     Μετά την ολοκλήρωση της ιδρυματικής κατάρτισης, η Εκπαιδεύτρια/ Σύμβουλος θα διευθετήσει ατομικές συναντήσεις με κάθε συμμετέχοντα/ουσα ώστε να παρέχει συμβουλευτική, διάρκειας 4 ωρών, που θα περιλαμβάνει:

     • Διάγνωση αναγκών – Αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος
     • Ανατροφοδότηση στο Πλάνο Δράσης Εργασιακής Ευημερίας/Wellbeing Strategy
     • Καθορισμό μετρήσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) και ευζωίας (wellbeing metrics)

    Στοιχεία Εκπαιδεύτριας

    Η εκπαιδεύτρια, Βίκυ Χαραλάμπους, έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία (PhD) στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία (MSc) καθώς και πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (BA). Κατέχει άνω των 1.500 ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας, έχοντας διατελέσει επίσης Λέκτορας Εργασιακής Ψυχολογίας στο European University, και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 003246). Έχει πιστοποιηθεί ως Chief Happiness Officer και Chief Wellbeing Officer και είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2023-2025), καθώς και ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Mentoring και Coaching (EMCC Cyprus) και επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας. Διευθύνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης, όπου παρέχει      συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο ενώ κατέχει επίσης τη θέση της Chief Happiness Officer/Senior Researcher στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο CARDET. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην SHL Hellas, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ διετέλεσε και Human Resources Executive στην British American Tobacco καθώς και Υπεύθυνη Προσλήψεων και Διαχείρισης Απόδοσης στην C.A. Papaellinas.

    Επικοινωνία

    Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες & διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+357) 22 080982 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο training@cardet.org

    Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης

    Continue reading

    Supporting the Expansion and Strategic Development of Early Childhood Education and Care in Cyprus

    Early childhood offers a critical window of opportunity to shape the trajectory of a child’s holistic development and build a foundation for their future. Afterall, it is in the earliest years of a child’s life where the foundation and capacity to learn is laid, thus making ECEC beneficial for all children, from all backgrounds. It helps to address and prevent any early skills gaps and it is also considered an essential tool to fight inequalities and educational poverty. In turn, quality, affordable and accessible ECEC also allows for increased parental workforce participation.

    The European Pillar of Social Rights states that all children have the right to affordable Early Childhood Education and Care (ECEC) of good quality. Cyprus, among other member states acknowledges the importance of providing affordable high-quality ECEC and is committed to challenging the shortcomings of the current system. Indeed,  this goal has been placed at the top of priority list through the Recovery and Reselience Plan adopted in 2021.


    To help better address the challenges, this Project aims to support Cyprus in raising the quality, affordability, accessibility and inclusiveness of ECEC, by guiding investments and reforms in the sector as outlined in the national RRP for 2021-2026. This includes a mapping to inform the expansion of facilities, development of a quality framework, and undertaking a range of evidence generation to inform a national ECEC Strategy due to be adopted by the Council of Ministers by the end of 2024.

    SwitchOff: Supporting worker’s well being during remote work

    During a typical workday people engage in a variety of activities such as arranging meetings, checking emails and so on. Such activities typically require mental effort and prolonged engagement that can lead to psychological and physiological reactions, consequently generating strain and fatigue. A key element of replenishing vital mental energy is “psychological detachment”.

    This refers to the act of mentally switching off from work during non-working hours, and requires the absence of all work-related thoughts and activities.

    The SwitchOff project aims at helping managers and VET trainers acquire the appropriate competencies and knowledge on how to facilitate recovery in the workplace and help remote workers disconnect from work and restore their personal resources (emotional, cognitive, physical) at the end of their working day.

    The SwitchOff project focuses on assisting remote workers and managers on how to effectively use ICTs and disconnect from work, during non-work hours.

    Partners will create a set of activities, including a Toolkit, training programme, an e-learning platform (including a self-evaluation tool) with rich material and practices on how to best recover from work.

    Κρίσιμες Γνώσεις και Δεξιότητες για Chief Happiness Officers

    Περιγραφή

    Ένα ολοκληρωμένο, πλήρως επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ ως Ζωτικής Σήμασίας, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντικά Στελέχη που επιθυμούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διαμόρφωση ενός θετικού και ευχάριστου κλίματος στον εργασιακό τους χώρο. Βασίζεται σε μια σύζευξη του επιστημονικού πεδίου της Θετικής Ψυχολογίας με τη στρατηγική διαχείριση και το μάνατζμεντ για να προσφέρει στους/ις συμμετέχοντες/ουσες πολύπλευρη στήριξη ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως Chief Happiness Officers και να μετασχηματίσουν θετικά την εργασιακή κουλτούρα του οργανισμού τους.

    Στο πλαίσιο του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος, που περιλαμβάνει δια ζώσης και διαδικτυακά εργαστήρια καθώς και εξατομικευμένες συμβουλευτικές συνεδρίες, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τεκμηριωμένα δεδομένα, μέθοδοι και εργαλεία για την προώθηση της θετικής οργανωσιακής κουλτούρας και την ενίσχυση της βιώσιμης απόδοσης του οργανισμού τους. Ανταποκρίνεται δε, στις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος που έχουν επιφέρει αυξανόμενες απαιτήσεις προς τους οργανισμούς για μια πιο ολιστική προσέγγιση των αναγκών των εργαζομένων.

    Στόχοι

    Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

    1. Εντοπίζουν, επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία για ενίσχυση και μέτρηση της εργασιακής ευτυχίας
    2. Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές και δράσεις για την ενίσχυση της ευτυχίας για ομάδες που εργάζονται εξ αποστάσεως.
    3. Αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες της οργανωσιακής αλλαγής επιφέροντας λύσεις σε περιόδους κρίσεων
    4. Διαχειρίζονται καλύτερα τις προκλήσεις που έχει αποφέρει η πανδημία στην ευημερία των εργαζομένων
    5. Διαχειρίζονται πιθανά εμπόδια και αμφισβητήσεις στην επίτευξη της εργασιακής ευτυχίας
    6. Επιδεικνύουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο του/της Chief Happiness Officer
    7. Αναπτύσσουν ή επαναπροσδιορίσουν συγκεκριμένο πλάνο δράσης με στόχο την εργασιακή ευτυχία
    8. Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μετρήσιμους δείκτες απόδοσης των σχετικών δράσεων και να παρακολουθούν την πρόοδο τους στη βάση των αναγκών τους

    Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

    Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

    • Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού
    • Διευθυντές/τριες
    • Ιδιοκτήτες/τριες Εταιρειών
    • Γενικούς Διευθυντές/τριες

    Εκπαιδεύτρια

    Βίκυ Χαραλάμπους
    MSc/PhD in
    Organizational Psychology Chief Happiness Officer,
    CARDET

    Στοιχεία Εκπαιδεύτριας

    Περίληψη

    Ιδρυματικό Μέρος

    Ελληνική γλώσσα

    Δια ζώσης

    24 και 31 Οκτωβρίου, 2023

    9:30 – 16:30

    Online

    26 Οκτωβρίου και 07 Νοεμβρίου, 2023

    9:30 – 13:00

    18 ώρες


    Ενδοεπιχειρησιακό μέρος

    Ελληνική γλώσσα

    Δια ζώσης

    24 και 31 Οκτωβρίου, 2023

    9:30 – 16:30

    Online

    26 Οκτωβρίου και 07 Νοεμβρίου, 2023

    9:30 – 13:00

    18 ώρες

    Κόστος

    ΔΩΡΕΑΝ

    Τιμή: €1870 + ΦΠΑ (€355.30)
    Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €1,870
    Καθαρό κόστος συμμετοχής: ΦΠΑ (€355.30)
    * Να σημειωθεί πως και το κόστος του Φ.Π.Α επιστρέφεται στις συμμετέχουσες εταιρείες.

    Διεξαγωγή

    • Γενικό/Ιδρυματικό Μέρος

     Κατά τη διάρκεια του γενικού/ιδρυματικού μέρους του προγράμματος θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

     • Τα οφέλη ενός ευτυχισμένου χώρου εργασίας για ένα οργανισμό
     • Παράγοντες ευτυχίας στην εργασία
     • Το Υβριδικό μοντέλο του Kahneman
     • Βασικές πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας και εφαρμογές στην εργασία
     • Μέτρηση Εργασιακής Ευτυχίας
     • Ο ρόλος της Ηγεσίας για επίτευξη εργασιακής ευτυχίας
     • Ευτυχία στην εργασία σε δύσκολους καιρούς
     • Παραδείγματα οργανισμών με Θετική Οργανωσιακή Κουλτούρα
     • Ο Ρόλος του/της Chief Happiness Officer
     • Τρόποι προώθησης της Εργασιακής Ευτυχίας- Συχνές αμφισβητήσεις και εμπόδια
     • Στρατηγική μετασχηματισμού και πλάνο δράσης
    • Ενδοεπιχειρησιακό Μέρος

     Μετά την ολοκλήρωση της ιδρυματικής κατάρτισης, η Εκπαιδεύτρια/ Σύμβουλος θα διευθετήσει ατομικές συναντήσεις με κάθε συμμετέχοντα/ουσα ώστε να παρέχει συμβουλευτική, διάρκειας 4 ωρών που θα περιλαμβάνει:

     • Διάγνωση αναγκών – Αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος
     • Ανατροφοδότηση στο Πλάνο Δράσης Εργασιακής Ευτυχίας/Wellbeing Strategy
     • Καθορισμό μετρήσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) και wellbeing metrics

    Στοιχεία Εκπαιδεύτριας

    Η εκπαιδεύτρια, Βίκυ Χαραλάμπους, έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία (PhDc), στην Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία (MSc) καθώς και πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (BA). Κατέχει άνω των 1500 ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας, έχοντας διατελέσει επίσης Λέκτορας Εργασιακής Ψυχολογίας στο European University και είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 003246). Έχει πιστοποιηθεί ως Chief Happiness Officer και είναι Ομότιμο μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2013-2015), καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Mentoring και Coaching (EMCC Cyprus) και της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας.

    Επικοινωνία

    Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες & διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+357) 22 080982 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο training@cardet.org

    Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης

    Continue reading

    Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach

    Name/Title: School-Wide Positive Behaviour Support

    Executive Summary – Overview

    SWPBS examined the application and effects of the Positive Behaviour Support (PBS) approach in developing a supporting and positive school environment for teachers and students, through a policy experimentation conducted in schools in Finland, Cyprus, Greece and Romania. Following a systems-change approach, the project produced supportive material and offered guidance to educators and institutions to establish an inclusive non-discriminatory culture that offers socio-emotional and behavioral support to all children.   

    Background – General

    Positive Behavior Support (PBS) is an evidence-based approach that focuses on the development of an individual’s positive behaviours in a bid to pre-emptively address problematic behaviours and enhance the quality of life. PBS applications in the educational systems/schools prescribes three layers (Tiers) of support systems: Tier I aims to prevent the occurrence of problematic behaviours; Tier II involves targeted interventions to support groups of students and Tier III entails the provision of intensive and individualised support. 

    Solution – CARDET Focused

    The introduction and implementation of SWPBS first requires deep understanding of the school’s needs and adherence to SWPBS support, acknowledging the gaps, defining problematic conducts and designing a learning path and conscious interventions to shape positive behaviours. To that end, the project first carried out an in-depth Needs Analysis on the participating schools across partner countries to define the baseline, while devising intervention materials and implementations for all tiers.Utilising the findings of its research along with good practices in the field, the project team developed a comprehensive set of  training manuals and material including e-learning space, e-learning modules, and online resources, as well as designed new training materials for educators to ensure strategic implementation in schools. 

    The learning material of the project and most importantly the approaches and principles of the PBS methodology were put into practice, with the support and guidance of the researchers and trainers of the implementing partners, in schools across the implementing countries. Through that process, that entailed the training of educators and the provision of comprehensive coaching, the project was able to examine the capacity of schools to introduce the SWPBS model along with the impact it can have on the school environments. Through that process, and by using structured evaluation processes,  the project was able to track their progress and compile concrete recommendations and interventions for the effective implementation and transferability of SWPBS in school systems.  

    Results – Impact

    Having in mind that the ultimate goal of the project is on one hand to support the SWPBS approach with solid research evidence and on the other to ensure the sustainability and scalability of its implementation, the team made systematic efforts to achieve the best possible results, including:

    • The findings and recommendations of the Project and research team led to the publication of academic articles published in renowned journals and presented in highly esteemed conferences in the field of education. 
    • In Cyprus, the SWPBS framework was included in the Professional Learning program available to all public schools. 
    • CARDET and INNOVADE have ensured the systematic maintenance of the project’s online platform for more than 5 years after the project’s completion. In addition,  the Cypriot teams have developed and will continue to upgrade the Digital Collection/Desktop App in order to facilitate the teachers’ recording of the students’ progress in an easy and cost-free way.
    • Large-scale awareness campaigns including mainstream media, scientific publications and more were carried out to inform the educators of the SWPBS approach and the benefits it carries. 
    • The European Conference 2022  gathered over 100 primary schools in Cyprus, Finland, Greece and Romania to highlight the importance and benefits of creating whole-school systems for the development of social skills and the promotion of positive behaviour, exchange good practices, and strengthen the formulation of structured policies in the field.
    • Over 20 workshops were conducted with teachers, school principals, policy makers, school counselors and administrators to inform them about the SWPBS intervention’s positive impact in the schools in conjunction with a large-scale universal trainings to schools, teachers and parents for the wider scalability and acceptance of the SWPBS approach.

    Participatory Democracy Strategy

    Name/Title: The Republic of Cyprus’ Strategy for Active Citizenship and Participatory Governance

    Executive Summary – Overview

    CARDET was awarded a contract by the Commissioner for the Citizen to compile the Republic of Cyprus’ Strategy for Active Citizenship and Participatory Governance. For the needs of strategy, the Centre conducted in-depth research and consultations with government officials and CSOs to map the current state affairs and to identify good practices from across Europe. Following a thorough analysis of its findings, CARDET compiled  a comprehensive strategy putting forward a purposeful vision complemented by tangible objectives and steps to promote civic participation and participatory processes in Cyprus. 

    Background – General

    The process to develop Cyprus’ National Strategy for Active Citizenship and Participatory Governance marks the commitment of the Republic of Cyprus to further enhance civic participation and promote collaborative, inclusive and accountable policy making. The strategy reflects and advances the values and priorities set by the European Democracy Action Plan and is in line with the citizens’ demand for greater involvement and influence in the government’s decisions. 

    Solution – CARDET Focused

    In coordination with the Commissioner for Citizen, CARDET structured and implemented a structured plan for the development of the Strategy ensuring that it will be based on concrete research on the field as well as it would be taking into consideration the input and suggestions of stakeholders. Through that process, the Center engaged several government institutions and civil society organisations, via questionnaires, interviews, strategic visioning workshops, and consultation events, to map out the existing participatory processes and actions to promote active citizenship as well as challenges and suggestions to be taken into consideration. Additionally, it studied approaches and actions implemented across Europe to identify and record best practices that could be adapted for the Cyprus context. 

    The National Strategy was compiled setting a clear vision, objectives and a proposed action plan to support and further citizens’ participation in policy shaping and implementation in the Republic. The strategy was shared with organisations and stakeholders to collect feedback and suggestions prior to being submitted and approved by the Council of Ministers. 

    Results – Impact

    The Republic of Cyprus’ Strategy for Active Citizeship and Participatory Governance was approved by the Council of Ministers in December 2022 and was presented in an official ceremony held at the Presidential Palace in January 2023. Per the parameters of the collaboration with the Commissioner of the Citizen and the action plan put forward, in charge of its implementation are the institutions of the Republic. 

    As part of its step and work towards the formulation of the strategy, CARDET produced the following:

    • A Mapping report presenting the procedures, tools and policies in place to facilitate and enable the participation of citizens in governmental institution’s decision making process. The report also lays out the challenges identified by the representatives of governmental institutions along with suggestions and propositions on the topic. 
    • A Good Practices Report, illustrating a selection of case studies and examples of innovative approaches and tools in place in European countries to support the participation of citizens and promote active citizenship. 
    • The National Strategy for Active Citizenship and Participatory Governance that sets in place a comprehensive framework and vision, along with an action plan, to further active citizenship and civic participation in Cyprus.

    Supporting un-accompanied children with Family-based care and Enhanced protection

    Name/Title: Conference – Keep them Safe: Supporting unaccompanied children with family-based care and enhanced protection

    Executive Summary – Overview

    SAFE Youth’s ‘Keep them Safe’ Conference capped off the excellent work carried out by the project bringing to the fore present realities and structured responses to effectively support unaccompanied minors and children. The Conference featured influential speakers offering diverse perspectives on this important topic and served as a unique opportunity to illustrate the work and products of the project in its bid to support and empower frontline professionals, foster carers and caretakers. 

    Background – General

    Recognising the moral imperative to offer holistic support to unaccompanied migrant minors and to ensure that they are protected and aided to navigate the challenges they come across in their host country, SAFE sought to make a tangible contribution in enhancing family-based care. Through a comprehensive and structured action plan, the project developed learning materials and offered training opportunities to support frontline practitioners and professionals as well as carers to attain essential knowledge and skills to provide quality family-based care. Additionally, SAFE worked towards raising awareness and advocating for the introduction of structured national support systems and policies to safeguard the rights and further the provision of holistic sustenance to unaccompanied minors and refugee children.   

    Solution – CARDET Focused

    Joining forces with Hope for Children – CRC Policy Center, CARDET organised a full-day Conference to present and examine present realities and challenges, as well as proposed policies and steps to effectively support unaccompanied minor migrants. Featuring presentations and panel discussions, the Conference provided experts and practitioners a unique opportunity to acquaint themselves with the work and tools produced by the project, as well as engage with different perspectives on the realities and necessary steps in the field. 

    Specifically, through the workings of the Conference, the team of CARDET presented the key findings and showcased the outcomes and achievements of the SAFE project in Cyprus and in all the implementing countries. They also facilitate two panel discussions with the participation of key stakeholders and practitioners from government institutions, international entities and children rights organisations: 

    • Panel Discussion 1: ‘Supporting unaccompanied minors: Realities and Needs’ 
    • Panel Discussion 2: ‘The realities and challenges of supporting the inclusion of unaccompanied minors in Cyprus’ 

    Through the workings of the conference, participants also had the chance to raise questions, voice their views and engage in enriching discussions.   

    Results – Impact

    SAFE’s final conference hosted key stakeholders, experts and practitioners in the fields of children rights, migrant inclusion, education and social work as well as members of the general public. Specifically, to address this important matter in a well-rounded manner and spread the message further,  the conference concluded the project with:

    • Speeches, presentations and discussions with representatives of the Office of the Commissioner for Children’s Rights, the Republic of Cyprus’ Asylum Service, UNHCR Cyprus, Hope for Children CRC Policy Centre, Social Welfare Services and Cyprus’ Pedagogical Institute of the Ministry of Education, Sport and Youth. 
    • Eighty attendees including front-line workers, carers, practitioners, researchers, educators and stakeholders.  
    • A screening of the SAFE Documentary and two panel discussions offering a thorough exploration of the issues at hand
    • Significant media coverage both prior and after the conference

    Cyprus Education Summit

    Executive Summary – Overview 

    The Cyprus Education Summit is an annual high-level conference, organised by CARDET, that provides an in-depth exploration of key themes, trends and prospects in all aspects of education and training. The Conference offers the space for Education practitioners and policy makers, teachers and stakeholders to discuss and exchange views, experiences, as well as suggestions to pave the way for the introduction of structured policies and actions in the field. 

    Background – General

    The field of education and by extension the Educational system of Cyprus are undergoing profound transitions, spurred by technological advancements, evolving societal needs, and a changing global landscape. A multi-level transformation prompts new realities and bears the need to re-evaluate existing approaches and policies, as well as opportunities to ensure that students and educators alike are provided with the support and guidance needed to navigate and thrive in the new environment. This dictates the need to assess and explore ways to bridge theory with practice, foster collaboration and facilitate the formulation of comprehensive and catered propositions that put forward actionable steps towards a progressive, inclusive and future-ready education system. 

    Solution – CARDET Focused

    The Cyprus Education Summit brings together key stakeholders and policymakers with renowned academics, experts and practitioners serving as a forum for the examination of key themes, developments and aspects of education.  Each year, the summit focuses on a topic of pivotal importance within the Cyprus educational system, in particular: 

    • 2021: Digital Transformation and Digital Skills – Trends and Strategies for Lifelong Learning and Adult Education
    • 2022: The professional learning of educators – Challenges and Prospects 
    • 2023: The evaluation of students as an essential component of the educational process  

    The team of CARDET, in collaboration with its associates, develops a robust program inviting high-level speakers from Cyprus and abroad, with longstanding expertise and experience in the field,  to share their insights and experiences along with case studies in the field.  Through their presentations, they link theoretical concepts with pedagogical applications to bring to the fore empirically supported practices that align with the needs and can be effectively adopted in Cyprus’ educational system. An essential component of the Cyprus Education Summit, is to give the opportunity to the education professionals to voice their views and propositions on the field as well as raise questions to the experts and government officials participating in the processes of the summit. 

    Results – Impact

    Since its launch in 2021, the Cyprus Education Summit has established itself as the leading conference in the field of education in Cyprus. Each year, the Summit has had the pleasure of hosting, as speakers and attendees, key government officials, esteemed academics, notable education practitioners and representatives of leading educational institutions and organisations. 

    Specifically, over the years, the Summit successfully resulted in:

    • Hosting 30+ renowned speakers – government officials, policymakers, academics, researchers, educators and practitioners
    • Attracting more than 400+ participants from the whole spectrum of the educational system 
    • Producing structured reports with propositions for actionable steps and measures that can further improve the Cyprus Educational system.

    Tackling Racism in Grassroots Football

    Name/Title: TACKLE Racism in Grassroots Football

    Executive Summary 

    TACKLE’s final conference, hosted at UEFA’s Headquarters in Nyon and streamed online, was the culmination of the work and efforts of the project to generate awareness and put forward tangible interventions to make grassroots football a  welcoming space for all. Featuring speeches from legends of the game and high-level stakeholders from the field of Football and Education, the conference put to the fore the realities and challenges on the ground as well as the findings and results of the project in its bid to root racism out of football. 

    Background

    Implemented by a consortium of seven leading organisations from six European countries, TACKLE responded to the increasing calls for action to address the rising incidents of discrimination and intolerance in grassroots football. Placing grassroots football coaches and professionals at the epicentre of its response, the project sought to equip them with the knowledge and skills to serve as active agents in the fight against racism in football and society. Through the learning material developed, the training opportunities offered and its awareness activities TACKLE emphasised the universality of the sport that needs to be cherished and protected by tackling any form of intolerance. Work and actions that enabled partners to have multifaceted contributions in the field as well as draw invaluable insights and lessons that were presented in a Conference, held at UEFA’s Headquarters, crowing the completion of the project.  

    Solution 

    In close cooperation with the UEFA Foundation for Children, CARDET organised a hybrid conference at UEFA’s Headquarters in Nyon, to mark off the completion of TACKLE and showcase its work and successes. Headlined by the international football legend Clarence Seedorf, the Conference featured high-profile speakers who presented their experiences and views on the necessary actions to pave the way for football to become a catalyst in promoting inclusion, respect and acceptance in society. As part of the  Conference, CARDET’s Executive Director Charalambos Vrasidas, presented the work, key achievements and lessons learned through the work and actions of the TACKLE project. 

    Results – Impact

    TACKLE’s final Conference brought together football personalities, key experts and grassroots professionals, attracting considerable participation, both at the venue and online, as well as coverage from the media. Specifically, the Conference featured: 

    • 50 football professionals, coaches and practitioners as well as representatives of organisations and institutions working in the field of inclusion and human rights attending the event at the venue
    • The online broadcast and video of the Conference was streamed by over 15,000 users 
    • The promotion and dissemination activities of the Final Conference – media articles, social media posts, online videos –  had an approximate reach of 150,000+ individuals