Skip to main content

2-day educational seminar on intrapreneurship!

02/07/2018
2-day educational seminar on intrapreneurship!

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

The 2-day educational seminar on intrapreneurship is provided by CARDET and the European University Cyprus, as part of the Erasmus+ project Innovation Ecosystems for VET, to all interested trainers, teachers and tutors as well working in the Vocational Education and Training sector, as well as students and entrepreneurs interested in new innovative approaches for the introduction of “intrapreneurship” in their works.


“Innovation Ecosystems for VET is a European projects which aims to improve the contribution of VET to innovation in Member States, increase the incidence of innovation in VET, and define and pilot an innovation ecosystem for VET based on an agreed set of common elements and principles that can be applied as a framework for innovation in Member States”.

The Intrapreneurship Curriculum, developed by the project consortium, is a learning course addressing the key elements of intrapreneurship within established VET organisations and aims to support the continuous professional development of tutors. The full Intrapreneurship Curriculum of this project is equivalent to Level 5A on the Cyprus Qualifications Framework (i.e. post-secondary certificate or diploma) or Level 5 on the European Qualifications Framework (i.e. short cycle award).

On completion of the course (i.e. the 2-day face-to-face seminar and the online modules), learners will be able to:

  • Interpret and understand organisational structures and their implications for intrapreneurship.
  • Explore issues related to organisational change and advancement through the new concept.
  • Apply the necessary skills to plan, implement and communicate process or outcome-driven innovations within an organisational context.
  • Apply personal ethical standards, understand workplace diversity, organisational culture and business climate conditions conducive to an organisation’s entrepreneurial operation.
  • Identify and present opportunities, research data, and resources that assist with intrapreneurial initiatives and organisational growth.

During the seminar, we will introduce the learners to the concept of intrapreneurship through selected modules from the Curriculum and additional inspiring workshops in related topics. Active and cooperative learning methods will be used, such as working groups and panel discussions. The seminar will be delivered in Greek; however, material will be available in both Greek and English. The draft agenda of the seminar (in Greek) is available here.

The seminar will take place on Thursday, 14 September and Thursday, 15 September 2017, first day from 09:00am to 01:00pm and second day from 09:00am to 12:00pm, in the executive Lab 005 at the European University Cyprus (6 Diogenous street, 2404 Egkomi, Nicosia).

Upon completion of the 2-day intrapreneurship educational seminar, each participant will be provided with a Certificate of Participation accredited by CARDET and the European University of Cyprus.

If you are interested in our educational seminar, please sign up using this registration form by Tuesday, 12 September 2017. For more information, send us an email at charalambos.stergiou@cadet.org or call us at 22002106.

ENGLISH TRANSLATION ABOVE

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην ενδοεπιχειρηματικότητα!

Το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην ενδοεπιχειρηματικότητα προσφέρεται από τον ερευνητικό οργανισμό CARDET και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως μέρος του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ «Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και σε φοιτητές και επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να εντάξουν την «ενδοεπιχειρηματικότητα» στην εργασία τους.


«Τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την ΕΕΚ είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στόχο έχει να βελτιώσει τη συνεισφοράς του τομέα της ΕΕΚ στην καινοτομία στα κράτη-μέλη, να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης της καινοτομίας στον τομέα και να ορίσει αλλά και να εφαρμόσει πιλοτικά ένα οικοσύστημα καινοτομίας στην ΕΕΚ στη βάση ενός συμφωνημένου συνόλου κοινών στοιχείων και αρχών που μπορούν να εφαρμοστούν ως πλαίσιο για την καινοτομία στα κράτη-μέλη».

Το Πρόγραμμα Σπουδών για την Ενδοεπιχειρηματικότητα αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία του έργου και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μάθημα με έμφαση στα βασικά στοιχεία για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση του προσωπικού οργανισμών ΕΕΚ. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών. Το Πρόγραμμα Σπουδών για την Ενδοεπιχειρηματικότητα αντιστοιχεί στο Επίπεδο 5Α του Κυπριακού Πλαισίου Αναγνώρισης Προσόντων (δηλαδή πιστοποιητικό ή δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου) ή στο Επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (δηλαδή στο πλαίσιο σύντομου εκπαιδευτικού κύκλου μαθημάτων).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, τόσο του διήμερου σεμιναρίου όσο και των υπόλοιπων διαδικτυακών ενοτήτων), οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να ερμηνεύουν και να κατανοούν τις οργανωτικές δομές και τη σημασία τους για την ενδοεπιχειρηματικότητα.
  • Να διερευνούν θέματα που σχετίζονται με την οργανωτική αλλαγή και την εξέλιξη μέσω της νέας έννοιας.
  • Να εφαρμόζουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την κοινοποίηση καινοτόμων διαδικασιών ή αποτελεσμάτων σε ένα οργανωτικό πλαίσιο./li>
  • Να εφαρμόζουν προσωπικά δεοντολογικά πρότυπα, και να κατανοούν την ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας, την οργανωτική κουλτούρα και τις συνθήκες που ευνοούν την επιχειρηματική λειτουργία ενός οργανισμού.
  • Να αναγνωρίζουν ευκαιρίες και να παρουσιάζουν ερευνητικά δεδομένα και πηγές που βοηθούν στην υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην οργανωτική ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα εισαγάγουμε τους εκπαιδευόμενους στην έννοια της ενδοεπιχειρηματικότητας μέσα από μια επιλογή ενοτήτων από το Πρόγραμμα Σπουδών και επιπλέον εργαστήρια σε σχετικά θέματα. Ενεργές και συνεργατικές μαθησιακές μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκπαίδευση, όπως π.χ. ομάδες εργασίας και συζητήσεις. Η εκπαίδευση θα γίνει στα ελληνικά, ωστόσο το υλικό θα είναι διαθέσιμο και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το προκαταρκτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Με την ολοκλήρωση του διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το CARDET και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017, την πρώτη μέρα από τις 09:00π.μ. μέχρι τη 01:00μ.μ. και τη δεύτερη από τις 09:00π.μ. μέχρι τις 12:00μ.μ., στην αίθουσα executive Lab 005 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Διογένους 6, 2404 Έγκωμη – Λευκωσία).

Εάν σας ενδιαφέρει το εκπαιδευτικό μας σεμινάριο, μπορείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα εγγραφής μέχρι και την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες με email στο charalambos.stergiou@cadet.org ή στο τηλέφωνο 22002106.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.[Project number 562126-EPP-1-2015-1-IE-EPPKA3-PI-FORWARD]

Target Groups

6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16

Education Level

5, 6, 7, 9