Skip to main content

Απλές Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Απλές Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Περιγραφή

Το εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ ως Πολυεπιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για Διαχειριστές Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Θεμάτων και κτιρίων για να ενισχύσουν την κατάρτιση τους και να αναπτύξουν την ικανότητα τους στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής στον εργασιακό τους χώρο. Προσφέρει ολοκληρωμένη και πρακτική εκπαίδευση σχετικά με την επίδραση των κτιρίων και των πόλεων στο περιβάλλον, παρέχοντας στους/ις συμμετέχοντες/ούσες τις αναγκαίες γνώσεις για να λειτουργήσουν ως περιβαλλοντικοί εκπρόσωποι και να προωθήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση στον οργανισμό τους. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αποτελεσματικές περιβαλλοντικές πολιτικές για:

 • Τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης.
 • Την επίγνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ενέργειες και δραστηριότητες του οργανισμού.
 • Την καταγραφή και μείωση του ενεργειακού κόστους και του ανθρακικού αποτυπώματος από την λειτουργία του οργανισμού τους.
 • Την ανεύρεση εφικτών βελτιώσεων βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
 • Διαμόρφωση θετικής εικόνας από τους πελάτες και της ευρύτερης κοινωνίας για ένα οργανισμό που σέβεται το περιβάλλον και μειώνει το ανθρακικό του αποτύπωμα.
 • Το αίσθημα ικανοποίησης ανάμεσα στους χρήστες των χώρων όταν ο οργανισμός διασφαλίζει την υγεία, ασφάλεια και ευεξία στους χώρους εργασίας.

Το πρόγραμμα θα καλύψει τα ακόλουθα

 • Κατανάλωση Ενέργειας: Θα διερευνήσουμε πώς η ενέργεια καταναλώνεται από διαφορετικές πηγές και σε διάφορους τομείς όπως είναι τα κτίρια, οι μεταφορές και εργασίες. Θα αναλύσουμε επίσης πώς αυτές οι καταναλώσεις επηρεάζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και τις συνέπειες τους στην βιωσιμότητα.
 • Καλές Πρακτικές και Παραδείγματα: Θα παρουσιάσουμε πρακτικές και αποτελεσματικές εφαρμογές οικολογικών και βιοκλιματικών σχεδιασμών σε πόλεις, κοινότητες και κτήρια. Θα εξετάσουμε ακόμη βιώσιμες μεθόδους που εφαρμόζονται στους εργασιακούς χώρους και πως αυτές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην ενίσχυση της οικολογικής ισορροπίας.
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση Πράσινης Πολιτικής: Θα αναλύσουμε το πώς η ανάπτυξη και η εφαρμογή οικολογικών πολιτικών μπορούν να ενισχύσουν τις δράσεις των επιχειρήσεων προς τη βιωσιμότητα. Επιπρόσθετα, θα επικεντρωθούμε στα βήματα διαμόρφωσης στρατηγικών που προωθούν την περιβαλλοντική διαχείριση ως βασικό στόχο, προάγοντας τη συνεχή μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
 • Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος: Θα αναδείξουμε το ρόλο των Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος, τα οποία παρέχουν μια δομημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παρακολούθηση και ενίσχυση της οικολογικής αποδοτικότητας των οργανισμών
 • Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη κουλτούρας: Θα πάμε πέραν της κατανόησης και εφαρμογής των περιβαλλοντικών πολιτικών και συστημάτων διαχείρισης όπως το ISO 14001, καλύπτοντας τους τρόπους ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιάσουμε τους τρόπους ανάπτυξης μιας ισχυρής περιβαλλοντικής κουλτούρας εντός των οργανισμών, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών που προσφέρουν σημαντικά οφέλη χωρίς χρηματική επιβάρυνση.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

Το πρόγραμμα κατάρτισης αυτό απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Συμπεριλαμβάνει επαγγέλματαόπως, διαχειριστές κτιρίων, τεχνικούς και μηχανολόγους συντηρητές, υπεύθυνους ασφάλειας και υγείας, διαχειριστές προτύπων εταιρειών, όπως ISO 14001, EMAS. Επίσης, οι θεματικές που θα καλυφθούν θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες σε πολεοδόμους, αρχιτέκτονες, συμβούλους περιβάλλοντος και βιωσιμότητας και δημοτικούς λειτουργούς.
Για ανέργους αποφοίτους περιβαλλοντικών σπουδών και σπουδών στην Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Διαχειριστές Προτύπων
 • Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς και Δημοτικούς Λειτουργούς
 • Ενεργειακούς Συμβούλους και Επιθεωρητές

Εκπαιδευτές

Μάριος Δημοσθένους
Περιβαλλοντικός Σύμβουλος, CARDET

Χρύσανθος Μαρούχος
Σύμβουλος Ενέργειας & Περιβάλλοντος
Ενεργειακός Ελεγκτής/Διευθυντής Εταιρείας VCC

Περίληψη

Ιδρυματικό Μέρος

Ελληνική γλώσσα

Δια ζώσης

18 και 25 Ιουνίου, 2024

9:00 – 16:45

7 ώρες

Κόστος

Τιμή για Δικαιούχους ΑνΑΔ

Τιμή: €250
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €140
Καθαρό κόστος συμμετοχής: €110


Τιμή για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

Τιμή: €250

Διεξαγωγή

Θεματολογία Iδρυματικού μέρους

 • Θεωρία Ενεργειακής Κατανάλωσης
 • Θεωρία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ανθρακικό Αποτύπωμα
 • Επίδραση των κτιρίων στο περιβάλλον των πόλεων
 • Πράσινα κτίρια
 • Αέρια θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικοί ρύποι

Στοιχεία Εκπαιδευτή – Μάριος Δημοσθένους

Μάριος Δημοσθένους είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) στην Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση και και μεταπτυ χιακού (MSc/MPhil) στις Επιστήμες Περιβάλλοντος με ειδίκευση στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες. Έχει εκπαιδευτική  εμπειρία στην παρουσίαση θεμάτων στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και στην Ποιότητα Αέρα σε επαγγελματίες που  εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την ΑνΑΔ (ΣΕΠ 005301). Έχει εργαστεί ως  Σύμβουλος Περιβάλλοντος σε ιδιωτικές εταιρείες και ως Σύμβουλος Βιωσιμότητας στον Τουρισμό και στις Τοπικές  Αρχές. Προωθεί την ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης μέσω του μοντέλου της Αειφόρου Ανάπτυξης με έμφαση την  Περιβαλλοντική πολιτική ως την λύση για μια πληθώρα προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οργανισμοί και κοινωνία.

Στοιχεία Εκπαιδευτή – Χρύσανθος Μαρούχος

Ο Χρύσανθος Μαρούχος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός μεταπτυχιακού επιπέδου, από το Αριστο τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το  Cyprus International Institute of Management (CIIM), όπως και μεταπτυχιακό τίτλο στις Ενεργειακές Τεχνολογίες  και Αειφόρο Σχεδιασμό (Master of Engineering) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι πιστοποιημένος Ειδικευμένος  Εμπειρογνώμονας και αδειούχος Ενεργειακός Ελεγκτής από το Υπουργείο Ενέργειας για κτίρια, βιομηχανικές διερ γασίες και οχήματα, όπως επίσης και Σύμβουλος για την πιστοποίηση συστημάτων με βάση τα πρότυπα ISO 50001  (Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης) και ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Κατέχει μακροετή, έραν  των δεκατριών χρόνων, εμπειρία ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής  απόδοσης και εκτέλεσης ενεργειακών ελέγχων κτιρίων, διεργασιών και οχημάτων, μελετών Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας (ΑΠΕ), μελετών και ελέγχων περιβαλλοντικής διαχείρισης και μελετών απογραφής και μείωσης εκπομπών  αερίων του θερμοκηπίου (ανθρακικό αποτύπωμα). Είναι ιδρυτής και κατέχει την θέση του Διευθυντή στην εταιρεία  CM Value Creation Consulting Ltd (VCC) από το 2010, ενώ έχει συμμετάσχει σαν Μελετητής, Σύμβουλος και Επικε φαλής Ενεργειακός Ελεγκτής σε μεγάλο αριθμό Έργων ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης σε Κύπρο και  Ελλάδα. Ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης από την ΑΝΑΔ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου  Δυναμικού) έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό επιδοτούμενων από την ΑΝΑΔ σεμιναρίων, στα θέματα ενεργειακής.  Ο κ. Μαρούχος είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Cyprus College στην Λευκωσία και Μέλος του Γενικού Συμβου λίου του ΕΤΕΚ από τον Νοέμβριο του 2023. Ο κ. Μαρούχος έχει επίσης εκτενή αρθρογραφία σε Κύπρο και Ελλάδα  για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και μείωσης των εκπομπών θερμοκηπιακών  αερίων, ενώ σημαντικός αριθμός από έργα που έχει αναλάβει σαν επικεφαλής Σύμβουλος και Μελετητής έχουν  λάβει κρατική χορηγία.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες & διευκρινίσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο (+357) 22 080982 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο training@cardet.org

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης