Ακολουθεί μετάφραση στα ελληνικά.

CARDET represented Cyprus on behalf of the Youth Board of Cyprus and the Ministry of Education and Culture at the seventh meeting of the expert group on youth work for young migrants and refugees on 15 and 16 November 2018 at the European Commission (DG Education, Youth, Sport and Culture) in Brussels. In total, 20 EU Member States nominated members for the expert group.

The seventh meeting finalized the group's work on the final report and the dissemination strategy to be followed in the next period. The final report is a compilation of:

  1. A practical toolbox for youth workers and organisations when dealing with young migrants and their integration in the hosting society. The toolbox is based on the collective experience and good practice examples from EU member states and offers useful tips and guidance useable in different Member States, and
  2. Policy recommendations addressed to public authorities from the local to the European level that facilitate the integration process.

The outcomes of the expert group, including the final report, shall be presented to the Youth Working Party of the Council of the European Union in December 2018 and shall be widely disseminated amongst youth workers across the EU.

But what is this expert Group? The Council of youth ministers in its Resolution of 4 November 2015 on an EU Work Plan for Youth (2016-2018) invited the Member States and the Commission to establish an expert group to define 'the specific contribution of youth work as well as non-formal and informal learning to responding to the opportunities and challenges raised by the increasing numbers of young migrants and refugees in the European Union'.

CARDET shares the vision that youth policy can significantly contribute to the smooth integration of migrants and refugees working in parallel with other sectors such as education, employment and social services. Thus, we actively participate in relevant initiatives aiming to build the capacity and competences of trainers as well as those of migrants and refugees for the achievement of the aforementioned objective and also to empower youth, including young migrants and refugees.

Stay tuned for the final report, available to public in December 2018.


Το CARDET εκπροσωπεί την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων

Το CARDET εκπροσώπησε την Κύπρο εκ μέρους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στην 7η συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τoν ρόλο λειτουργών νεολαίας και οργανισμών από την Κοινωνία των Πολιτών στην ένταξη μεταναστών και προσφύγων. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2018 στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Συνολικά, 20 κράτη μέλη της ΕΕ όρισαν μέλη στην ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Η έβδομη συνεδρίαση ολοκλήρωσε την τελική έκθεση και τη στρατηγική διάχυσής της κατά την ακόλουθη περίοδο. Η τελική έκθεση περιλαμβάνει:

  1. Πρακτικό εγχειρίδιο για λειτουργούς νεολαίας και οργανισμούς που ασχολούνται με τη νεολαία και κυρίως με θέματα ένταξης μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής. Το εγχειρίδιο βασίζεται στη συλλογική εμπειρία και καλές πρακτικές από τα κράτη μέλη της ΕΕ και προσφέρει χρήσιμες συμβουλές και καθοδήγηση, και
  2. Συστάσεις πολιτικής που απευθύνονται σε τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές όσον αφορά στη διαδικασία ένταξης.

Τα αποτελέσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης της τελικής έκθεσης, θα παρουσιαστούν στην Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο του 2018 και θα διαδοθούν ευρέως σε λειτουργούς για τη νεολαία και εκπαιδευτές σε όλη την Ευρώπη.

Αλλά ποιος ο ρόλος της ομάδα εμπειρογνωμόνων; Το Συμβούλιο Υπουργών Νεολαίας, στο ψήφισμά του της 4ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τη νεολαία (2016-2018), κάλεσε τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκροτήσουν μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να καθορίσουν «τη συγκεκριμένη συμβολή των εργασιών για τη νεολαία, καθώς και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης για την αντιμετώπιση των ευκαιριών και των προκλήσεων από τον αυξανόμενο αριθμό νέων μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το CARDET συμμερίζεται τη θέση ότι η πολιτική για τη νεολαία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ομαλή ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων σε συντονισμό με άλλους τομείς (όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και οι κοινωνικές υπηρεσίες). Έτσι, συμμετέχουμε ενεργά σε σχετικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τόσο των εκπαιδευτών όσο και των μεταναστών και των προσφύγων για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, αλλά και στην ενδυνάμωση της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων μεταναστών και προσφύγων.

Η τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα είναι διαθέσιμη τον Δεκέμβριο του 2018.