Η ένταξη όλων των μαθητών στην εκπαίδευση αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όταν αναφέρεται σε μαθητές που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες. Μεταξύ αυτών των ομάδων, συμπεριλαμβάνονται μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με προκλήσεις που αφορούν το γλωσσικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο.

Περισσότερα