Ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 04 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 ο οργανισμός CARDET θα δέχεται αιτήσεις για την επιλογή ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού, το οποίο θα διδάξει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους και αντίγραφα των πτυχίων και άλλων προσόντων εδώ.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Σχολής Επιστημών Αγωγής ή Φιλοσοφικής Σχολής (ή άλλο τίτλο σπουδών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας).
  • Πιστοποιημένη άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

  • Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το γνωστικό αντικείμενο.
  • Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών (π.χ. γαλλικά, τουρκικά, ρωσικά, αραβικά, ιρανικά).
  • Πιστοποιημένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
  • Χρήση Η/Υ.

Θα ενημερωθούν για συνεντεύξεις μόνο τα άτομα τα οποία θα εγκριθούν από την επιτροπή προσλήψεων του οργανισμού.